Sharad Rajaram Desai Gymkhana Inauguration and Naming Ceremony

11 Jan- Namakaran 11 Jan- Namakaran 1 11 Jan- Namakaran 3 11 Jan- Namakaran 2 11 Jan- Namakaran 7 11 Jan- Namakaran 5 11 Jan- Namakaran 4 11 Jan- Namakaran 6 DSC_0217

[TOP]